Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 18 2018

ostatnia
7350 e2e0
Reposted fromtfu tfu viaverdantforce verdantforce
ostatnia
Bo w życiu często jednak bywa tak, że ta osoba jest może właściwa dla Ciebie, ale Ty nie do końca jesteś właściwą osobą dla niej. I życie rzadko jest tak cudownie czarno-białe, że możemy podjąć bardzo trudną dezycję i od razu poczuć się z nią dobrze.
https://pokolenieikea.com/2018/08/16/dlaczego-on-mnie-zdradzil-dlaczego-ona-mnie-zdradzila/
Reposted frommy-little-world my-little-world viacytaty cytaty

August 17 2018

ostatnia
“Jak usłyszę, że nie mam prawa być kurewsko przybita, bo są tacy, którzy mają gorzej, wytłumaczę panu, że to tak, jakby zabronić szczęśliwemu się radować, bo są tacy, którzy mają lepiej.”
— Remigiusz Mróz
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viacytaty cytaty
ostatnia
3641 e51e
Reposted fromdilma dilma viaverdantforce verdantforce
ostatnia
Stoję w bolesnym szpagacie
Pomiędzy „zostaję”
A zuchwałym raczej – „nigdy więcej”
— Konsorcjum K.C. K, z płyty UniSexBlues
Reposted fromIriss Iriss viaverdantforce verdantforce
ostatnia
3002 bc89
Reposted frommagdenvja magdenvja viaverdantforce verdantforce
ostatnia
ostatnia
8445 5f18
ostatnia
Są rzeczy od których nie można uciec, jeśli nawet odejdzie się od nich bardzo daleko.
— Haruki Murakami
Reposted frombadblood badblood viaverdantforce verdantforce
ostatnia
9367 7d34
Reposted fromdilma dilma viaverdantforce verdantforce
ostatnia
7749 0c27
ostatnia
3854 cfbf
Reposted fromktosiowa ktosiowa viaverdantforce verdantforce

August 07 2018

ostatnia
5881 6a66
Reposted fromexistential existential viaverdantforce verdantforce
ostatnia
1653 415a
Reposted fromEtnigos Etnigos viaverdantforce verdantforce
ostatnia
2040 4b3b
Reposted fromEtnigos Etnigos viaverdantforce verdantforce
ostatnia
3646 40f0
Reposted fromdelain delain viaverdantforce verdantforce

August 05 2018

ostatnia
Mam w sobie optymizm i upór. Nawet kiedy leżę i ryczę, jestem załamana i chcę się zabić, to i tak w końcu wstaję. Taki charakter.
— Małgorzata Potocka
Reposted fromxalchemic xalchemic viaSkydelan Skydelan

August 03 2018

ostatnia
Jeżeli potraficie
Zapytajcie chociaż raz
Jak tam światło, jak moje życie
A u mnie wir, a u mnie bal
Trwa stypa po miłości
— Bal-Anita Lipnicka
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viacytaty cytaty
ostatnia
5075 1712
Stuck in Love (2012) :)
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viaverdantforce verdantforce
ostatnia
Lubię zupę. Mogę dodawać smutne rzeczy i nikt nie mówi, że się użalam"
Reposted fromsoniarosiak soniarosiak viaverdantforce verdantforce
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl