Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 04 2019

ostatnia
2359 e036
Reposted fromcontigo contigo viaSkydelan Skydelan

November 03 2019

ostatnia
4521 ecc3
ostatnia
Dobrze życie. Już się pośmialiśmy. Czy może być już dobrze? Czy możesz mnie już dobić? 
— Martwy lis
ostatnia
Przytulam się do niego i jest mi tak, jakbym po długiej podróży wróciła w miejsce, za którym tęskniłam przez całe życie. 
— Lori Nelson Spielman
Reposted fromlovvie lovvie viadancingwithaghost dancingwithaghost
ostatnia
Nie można dawać adresu swojej zupy nikomu. Zupa jest zbyt intymna, ukazujemy tam swoje słabośći i rzeczy których się boimy. Nie można
— Nikomu...
ostatnia
Po prostu był.
I podobało się to moim ustom, mojej szyi i całemu ciału.
— EDA (collarbones)
ostatnia
ostatnia
ostatnia
To, że potrafisz bez kogoś żyć, nie znaczy, że chcesz.
— Taylor Jenkins Reid - "Rozstańmy się na rok"
ostatnia
1383 784e
Reposted fromcarmenluna carmenluna viamikmikmik mikmikmik
ostatnia

October 28 2019

ostatnia
5224 b963

October 20 2019

ostatnia
życzę Wam zdrowia, a resztę kombinujcie
— Stanisław Tym
Reposted fromchmurnosc chmurnosc viacarmenluna carmenluna
ostatnia
6909 0745
Reposted fromMsCaptain MsCaptain viacarmenluna carmenluna
ostatnia
9305 50e2
Reposted fromsavatage savatage viacarmenluna carmenluna
... | via Facebook
Reposted fromweheartit weheartit viaverdantforce verdantforce
ostatnia
4074 3385
Reposted fromsoftboi softboi viacarmenluna carmenluna
ostatnia
ostatnia
Nie chcę żeby to był koniec. Nie jestem gotowa na pożegnanie, chociaż jeśli chodzi o Twoją osobę, pewnie nie będę nigdy.
— Lizz Murphy (pensieve.soup.io)
Reposted frompensieve pensieve viacarmenluna carmenluna

October 16 2019

ostatnia
4657 1067
Reposted fromEtnigos Etnigos viacarmenluna carmenluna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl