Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 02 2019

ostatnia
Zostań, nie powiem Ci, że to miłość. Chociaż jesteś wszystkim, czego w życiu trzeba mi.
— Kortez
Reposted fromzoou zoou viacarmenluna carmenluna

December 01 2019

ostatnia
5272 d01f
Reposted fromowca owca viacarmenluna carmenluna
ostatnia
8268 16bb
Reposted fromfeegloo feegloo viacarmenluna carmenluna

November 25 2019

ostatnia
“To prawdziwe szczęście, mieć kogoś, kogo interesuje jak minął Ci dzień.”
— K. Śnioch
ostatnia
2297 42e5
Reposted fromdailylife dailylife viacarmenluna carmenluna
ostatnia
Miłość nie jest racjonalna. Skacze z samolotów i z klifów. Zostawia ślad na wszystkim, czego dotknie. Mogę postępować właściwie albo cię kochać, ale nie połączę tych dwóch rzeczy.
— Jewel E. Ann - "Miejsce bez Ciebie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viacarmenluna carmenluna

November 16 2019

ostatnia
Co byłoby dzisiaj, gdybym wczoraj nie zawróciła, nie odeszła, nie przemilczała, nie zraniła, powiedziała, wykrzyczała, wyznała?
— Natalia Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty

November 15 2019

ostatnia
1585 cc4c
Reposted fromnonecares nonecares viaverdantforce verdantforce

November 12 2019

ostatnia
1383 784e
Reposted fromcarmenluna carmenluna viaverdantforce verdantforce

December 02 2019

ostatnia
Zostań, nie powiem Ci, że to miłość. Chociaż jesteś wszystkim, czego w życiu trzeba mi.
— Kortez
Reposted fromzoou zoou viacarmenluna carmenluna

December 01 2019

ostatnia
5272 d01f
Reposted fromowca owca viacarmenluna carmenluna
ostatnia
8268 16bb
Reposted fromfeegloo feegloo viacarmenluna carmenluna

November 25 2019

ostatnia
“To prawdziwe szczęście, mieć kogoś, kogo interesuje jak minął Ci dzień.”
— K. Śnioch
ostatnia
2297 42e5
Reposted fromdailylife dailylife viacarmenluna carmenluna
ostatnia
Miłość nie jest racjonalna. Skacze z samolotów i z klifów. Zostawia ślad na wszystkim, czego dotknie. Mogę postępować właściwie albo cię kochać, ale nie połączę tych dwóch rzeczy.
— Jewel E. Ann - "Miejsce bez Ciebie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viacarmenluna carmenluna

November 16 2019

ostatnia
Co byłoby dzisiaj, gdybym wczoraj nie zawróciła, nie odeszła, nie przemilczała, nie zraniła, powiedziała, wykrzyczała, wyznała?
— Natalia Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty

November 15 2019

ostatnia
1585 cc4c
Reposted fromnonecares nonecares viaverdantforce verdantforce

November 25 2019

ostatnia
2297 42e5
Reposted fromdailylife dailylife viacarmenluna carmenluna
ostatnia
Miłość nie jest racjonalna. Skacze z samolotów i z klifów. Zostawia ślad na wszystkim, czego dotknie. Mogę postępować właściwie albo cię kochać, ale nie połączę tych dwóch rzeczy.
— Jewel E. Ann - "Miejsce bez Ciebie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viacarmenluna carmenluna

November 16 2019

ostatnia
Co byłoby dzisiaj, gdybym wczoraj nie zawróciła, nie odeszła, nie przemilczała, nie zraniła, powiedziała, wykrzyczała, wyznała?
— Natalia Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl